О предмету

Циљ предмета


Основи економије, као предмет на првој години, треба да упозна студенте са основним категоријама и законима савремене робне привреде, са тржиштем и механизмом његовог функционисања, са њеним основним дохоцима (профит, најамнина, камата, дивиденда, рента), као и са променама у производној и тржишној структури савремене робне привреде, те са основним макроекономским проблемима њеног функционисања (посебно: економске функције државе и економска политика државе, циклично кретање робне привреде, интернационализација производње и капитала, глобализација и сл.).

Структура и садржај предмета

У првом тематском блоку (прва и друга тема за предавања) објашњен је настанак Основа економије као науке кроз објашњење развоја класичне политичке економије и неокласичне економије. У овом делу поред објашњења основних економских принципа коришћењем ограничених производних фактора, објашњени су метод истраживања и карактеристике економских закона.

Од друге до шесте теме за предавања објашњено је функционисање тржишта анализом понуде и тражње, анализом проблематике еластичности понуде и тражње и њихових импликација на микро и макро нивоу (утицај на приходе продаваца, ефекти контроле цена, пореске политике, као и спољнотрговинске политике).

Тематски блок од седме до дванаесте теме обухвата објашњење понашања произвођача и потрошача и објашњење максимирања њихове циљне функције у условима савршене конкуренције, као и у условима несавршене конкуренције. У оквиру ове анализе посебно је анализирано успостављање равнотеже на кратак и дуги рок. Ову анализу ефикасности тржишта употпуњује и анализа економике јавног сектора – тј. такозваних екстерних ефеката.

Тематски блок од 13. до 15. теме за предавања обухвата анализу основних доходака савршене тржишне привреде – најамнине, профита, камате, дивиденде и ренте. У питању је како теоријска анализа ових феномена, тако и анализа најзначајнијих облика испољавања ових феномена у савременој тржишној привреди (на пример, асиметричност у кретању најамнине, утицај државе и синдиката на кретање најамнине, фактори на страни понуде и тражње који одређују каматну стопу, инфлација и каматна стопа, врсте хартија од вредности и њихов значај и сл.).

У тематском блоку од 15. до 21. теме за предавања обухваћена су најзначајнија питања макроекономског функционисања савремене тржишне привреде. Посебно истичемо анализу економских функција државе, као и анализу њених најзначајнијих облика економске политике и њихових основних инструмената (на пример: политика цена и инфлација, ефекат инфлационог пореза, Оливер-Танзи ефекат, операције на отвореном тржишту, стопа обавезних резерви и есконтна стопа као инструмент кредитно-монетарне политике, политика „скупог“ и „јефтиног“ новца, различити режими девизног курса и спољнотрговинска политика и сл.).

Основе теорије репродукције омогућавају илустрацију макроекономске равнотеже, посебно када је у питању употреба акумулације (инвестиција), односно кроз објашњење инпут-аутпут анализе. Криза, рецесија и незапосленост која их прати објашњени су пре свега са њиховог привредно-системског аспекта, док је студентима остављена могућност, кроз одговарајући додатак, упознавање са различитим теоријским објашњењима ових феномена.

Овај тематски блок завршава се анализом актуелних питања транзиције етатистичког начина производње и анализом промена у развијеним тржишним привредама.

План рада на предмету

Предавања

1.

Економија као наука (класична политичка економија, неокласична економија, настанак и развој тржишне привреде, економски закони) – СКРИПТА Тема 1

2 часа

2.

Економски принципи и начин економског резоновања– ПЕ поглавље 1 и 2

3 часа

3.

Трговина, размена, користи од размене – ПЕ поглавље 3

2 часа

4.

Понуда и тражња – како функционише тржиште, еластичност понуде и тражње и њена примена – ПЕ поглавље 4 и 5

4 часа

5.

Понуда и тражња и економска политика државе (контрола цена и порези) – ПЕ поглавље 6

2 часа

6.

Цене и вредност у класичној политичкој економији – радна вредност и тржишна цена и однос са неокласичном теоријом –  СКРИПТА Тема 2

3 часа

7.

Потрошачи, произвођачи и ефикасност тржишта; произвођачев и потрошачев вишак, проблем опорезивања и царина – ПЕ поглавље 7, 8 и 9

4 часа

8.

Економика јавног сектора: екстерналије, јавна добра и заједнички ресурси – ПЕ поглавље 10 и 11.

2 часа

9.

Предузеће: трошкови производње – ПЕ поглавље 13

2 часа

10.

Савршена конкуренција: тржишна равнотежа, успостављање равнотеже на кратак и дуги рок, предузеће на конкурентском тржишту – ПЕ поглавље 14

2 часа

11.

Несавршена конкуренција: монопол, олигопол, монополистичка конкуренција , производна и тржишна структура развијене тржишне привреде – ПЕ поглавље 15, 16 и 17

6 часова

12.

Тржиште фактора: рад и капитал –  ПЕ поглавље 18

2 часа

13.

Теорија потрошачевог избора – ПЕ поглавље 21

3 часа

14.

Производња вредности и вишка вредности у класичној традицији политичке економије, закон вредности, новац – СКРИПТА Тема 3

3 часа

15.

Расподела и дохоци капитала у класичној политичкој економији: профит, камата, дивиденда и рента – СКРИПТА Тема 4

4 часа

16.

Бруто домаћи производ, увод у макроекономију, затворена привреда, штедња, инвестиције и финансијски систем – ПЕ поглавље 23, 25 (стр. 541-551) и 26

4 часа

17.

Финансије–основни инструменти (временска вредност новца, новац и цене на дуги рок, инфлација...) – ПЕ поглавље 27, 29 и 30.

6 часова

18.

Економске функције државе, државни сектор привреде (национализација и реприватизација, економика понуде) – СКРИПТА Тема 5

1 час

20.

Основе теорије репродукције, инпут-оутпут анализа – СКРИПТА Тема 6

2 часа

21.

Циклично кретање: криза, рецесија, незапосленост, Лоренцова крива – СКРИПТА Тема 7

2 часа

ПЕ –  Принципи економије, Н. Грегори Манкју

СКРИПТА – Основи класичне политичке економије, Б. Церовић и Б. Медојевић
 
 
Verzija za štampu Mapa sajta